با finanace دوست باشید و زندگی خود را به تعداد زیادی از مجاهدین گسترش دهید. نحوه برخورد ما با پول از کودکی در ما نقش بسته است ، با شناسایی این ترس ها می توانید زندگی خود را کنترل کرده و ثروت خود را برای نسل های بعدی توسعه دهید.

با پول بر ترس خود غلبه کنید - کتاب